การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา

เอกสารสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประธานคณะกรรมการสูงสุดตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(click เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566
1ฉบับที่ 1/2566  เรื่อง วิธีการและปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2ฉบับที่ 2/2566  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการรับสมัครบุคคลเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– แบบเอกสารแสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี (อ.1)
(Word คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
3ฉบับที่ 3/2566  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคลเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– แบบเอกสารในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี (อ.2)
(Word คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
4ฉบับที่ 4/2566  เรื่อง นโยบาย แผน และเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2567-2571ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด และคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พึงประสงค์
5ฉบับที่ 5/2566  เรื่อง หลักเกณฑ์การกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6ฉบับที่ 6/2566 เรื่อง ยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2566
7ฉบับที่ 7/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– หนังสือแสดงเจตจำนง การเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Word คลิกเพื่อดาวโหลด)
8ฉบับที่ 8/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองให้ได้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น