การประเมินผลงานของอธิการบดี

ข้อบังคับ /ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น