การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

ข้อบังคับ /ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี