ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร (สำนักงานอธิการบดี)
โทรศัพท์ / โทรสาร : 043-202190
การประชุมสภามหาวิทยาลัย : 48190
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย : 48192, 48194
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย : 48192
การเงิน ธุรการ และติดต่อสอบถามทั่วไป : 48191, 48193
อีเมล: meeting@kku.ac.th