การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประเมินสภามหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้มั่นใจว่าสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

หลักการประเมินสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
 • หลักนิติธรรม: การประเมินต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • หลักคุณธรรม: การประเมินต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นกลาง และความเสมอภาค
 • หลักความโปร่งใส: กระบวนการประเมินต้องเปิดเผยและตรวจสอบได้
 • หลักการมีส่วนร่วม: การประเมินควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
 • หลักความรับผิดชอบ: สภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่

ความสำคัญของการประเมิน
สภามหาวิทยาลัย
 • เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
 • เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และพัฒนาศักยภาพของกรรมการ
 • เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
รูปแบบการประเมิน

การประเมินตนเองเป็นวิธีการหนึ่งในการประเมินกรรมการสูงสุด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลือกใช้วิธีการนี้ในการประเมิน โดยกรรมการแต่ละคนต้องประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังนี้:

 • ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
 • ด้านการบริหารการเงิน การคลัง ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ
 • ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 • ด้านการกำกับดูแล
การประเมินสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการปีงบประมาณละ 1 ครั้ง

ผลการประเมิน

ปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563