คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาศึกษาดูงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในการนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือ ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ภาพข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

kku

7 June 2024

การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน

1. เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2567) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2567) เรื่อง รายนามผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีคณะสหวิทยาการ 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2567) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2

kku

7 June 2024

การแต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5758/2567 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567

kku

6 June 2024

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 798/2567) เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ————————————————————————- คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1409/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

kku

29 March 2024

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 782/2567) เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ———————————————————————————————————————————— คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1410/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

kku

29 March 2024

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา เอกสารสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประธานคณะกรรมการสูงสุดตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (click เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น – เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 คำสั่งที่เกี่ยวข้อง คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8846/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำดับ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 1 ฉบับที่ 1/2566 […]

kku

20 November 2023

พิธีแสดงความยินดีและขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 การเริ่มประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2566 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป และก่อนปิดการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบต้นกาลพฤกษ์แสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 รายละเอียดข่าว https://th.kku.ac.th/144501/ ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร ข่าว : เบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

kku

16 June 2023

การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2-5 กุมภาพันธ์ 2566)

เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรม การศึกษาดูงาน ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในช่วงบ่ายศึกษาดูงานด้าน Smart City และการบริหารจัดการคลองแม่ข่า เทศบาลนครเชียงใหม่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรม การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 สัญจร โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ในหัวข้อ “Changing Global Geo-politics and Geo-economics in 2020’s : Implications for KKU Policy and Strategy” โดย ศาสตราจารย์ […]

kku

14 February 2023

พิธีมอบโล่แสดงความขอบคุณ นายอำนาจ พรหมสูตร

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความขอบคุณ นายอำนาจ พรหมสูตร อดีตประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ได้สละเวลา ความรู้ ความสามารถช่วยเหลือและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายอำนาจ พรหมสูตร จะยังคงช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นายอำนาจ พรหมสูตร ได้กล่าวความรู้สึกต่อตลอดการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และในการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ที่ผ่านมา ต่อจากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบโล่และช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความขอบคุณ โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมแสดงความขอบคุณในพิธีดังกล่าว ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพ : นายภาสพันธ์ จิโนทา กองบริหารงานกลางข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

kku

8 March 2022

การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (16-18 ธันวาคม 2564)

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อ “ก้าวไปข้างหน้ากับสภามหาวิทยาลัยชุดที่ 27” ในช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรม การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระพิเศษ) โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และ ผศ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในช่วงบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หัวข้อ Global & Frontier Research University : Roadmap to Success กลุ่มที่ 2 บทบาท มข. เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาคอีสาน (New E-san) และ กลุ่มที่ 3 ในหัวข้อ […]

kku

28 December 2021
1 2