สรุปการประชุม

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3067/2565) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง  โดย นายเสกสิทธิ์ สังคีรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับตำแหน่งเชี่ยวชาญ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27 2. รับทราบรายงานภารกิจในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. […]

kku

23 January 2023

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบรายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งว่าง) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่1.1 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 ตุลาคม 25651.2 รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 17 ตุลาคม 2565 2. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 3. รับทราบรายงานภารกิจในเดือนกันยายน – ตุลาคม […]

kku

28 November 2022

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 เวลา 09.00-12.00 น. นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) และศึกษาดูงาน Society 5.0 โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนพฤศจิกายน 2565 จากเดิมกำหนดเป็นวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 2. รับทราบการมอบเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 200,000 บาท จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. รับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ (1) กระแสเงินสดรับ – จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 และสะสม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม […]

kku

12 October 2022