สรุปการประชุม

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2566

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2567 และกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 2. รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งที่ประชุมแสดงความชื่นชมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาอาคารปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งความรู้ และให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับ แนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาเอก การเป็นผู้นำชุมชนด้านการเกษตรในภาคอีสาน เป็นต้น 3. รับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้(1) รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 […]

kku

9 November 2023

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่1.1 กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2566 ในวันที่ 4 ธันวาคม 25661.2 การสัมมนาวิชาการ Education Transformation ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 25661.3 การจัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมา บูชานาค ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 25661.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 2. […]

kku

6 October 2023

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2566

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบการจัดโครงการ Education Transformation ในระหว่างวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2566 ณ The Salil Hotel Riverside กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นโอกาสในการระดมสมองร่วมกันและร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2566      และการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงานของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในการก่อตั้งวิทยาลัยฯ […]

kku

18 September 2023