สรุปการประชุม

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบกิจกรรมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2566 (สัญจร) และการประชุมร่วมระหว่าง  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง การร่วมกิจกรรมกับ Mekong Forum at Plenary Session ณ มหานครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ในส่วนการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นั้น จะได้นำเรื่อง KKU-Strategy ซึ่งได้หารือร่วมกันในเบื้องต้นจากการประชุมร่วมฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มาสรุปประเด็นให้เกิดความชัดเจนร่วมกันอีกครั้ง 2. รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน […]

kku

10 May 2023

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08.15 น. สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย นายสุรพลเพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Cellular Therapy Center) ณ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา ชั้น 8 อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย Cellular Therapy Center เพิ่มประสิทธิภาพรักษาโรคจากความเสื่อมและโรคเรื้อรัง การรักษาด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น สามารถให้บริการการบำบัดรักษาภาวะเข่าเสื่อม การรักษาแผลเรื้อรัง การรักษาภาวะผมบางและหลุดร่วงง่าย การรักษาฟื้นฟูผิวหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องสารสิน […]

kku

12 April 2023

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน ม.ค. – ก.พ. 2566 โดยที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ รูปแบบการบริหารจัดการโรงงานแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยและการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2. รับทราบพัฒนาการ Wellness Hub ของไทยสู่การดำเนินการเขตนวัตกรรมการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนต่อขยายจังหวัดขอนแก่น และการจัดตั้ง“KKU Wellness Information Center” เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในเขตพื้นที่นวัตกรรมทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KKU Wellness Hub) 3. รับทราบประเด็นสรุปการบรรยายพิเศษ ของ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี […]

kku

10 March 2023