สรุปการประชุม

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2567

เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และรายงาน KKU Transformation การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 2562 – 2566 ซึ่งที่ประชุมแสดงความชื่นชมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS 2. รับทราบรายงานแผนงานสำคัญของหัวหน้าส่วนงานที่เข้าสู่วาระการดำรงตำแหน่งใหม่ จาก 3 ส่วนงาน ได้แก่ (1) คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ (2) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (3) คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3. รับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยสรุป(1) กระแสเงินสดรับ – จ่าย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 4. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. รับทราบรายงานผลการหารือแนวปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติสำหรับสัญญาที่ได้รับความช่วยเหลือในอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 โครงการศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศฯ 6. รับทราบรายงานการตรวจสอบประวัติบุคคลและยืนยันเพื่อเสนอขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ […]

kku

19 March 2024

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2567 สัญจร เวลา 09.00-12.30 น. นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567 ซึ่งที่ประชุมแสดงความชื่นชมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน โครงการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนและการจัดทำแผนการจราจร 2. รับทราบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย   2.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 1. ฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุน) 2. ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 […]

kku

23 February 2024

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 1. เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 จากที่กำหนดไว้ในข้อ 19 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565 โดยกำหนดวาระการสรรหาอธิการบดีเพื่อให้มีความเหมาะสม 2. สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 4. […]

kku

29 January 2024