สรุปการประชุม

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2567

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2567 สัญจร เวลา 13.30-16.30 น. นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรในเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม 2567 2. รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้2.1 นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ และนายสิทธิชัย ลีเกษม ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเงินสนับสนุนให้ กองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1,650,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนให้ กองทุนพี่ช่วยน้องกองละพัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 250,000 บาท2.2 แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ2.3 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร […]

kku

16 July 2024

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน Generative AI ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ชุดที่ 28) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1191/2567) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่ 28 ดังนี้2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์                   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร2.2 รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร               คณบดีคณะเกษตรศาสตร์2.3 ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์                        คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    2.4 รองศาสตราจารย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์                   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ทั้งนี้ […]

kku

19 June 2024

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2567

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. ผศ.เด่นพงษ์  สุดภักดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27 ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้จะปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 28 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 22 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 2. รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27 Link :https://kku.world/rm435 3. รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2567 4. รับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น […]

kku

15 May 2024