กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายสุรพล เพชรวรา

นายสุรพล เพชรวรา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร

นางเกศรา มัญชุศรี

นางเกศรา มัญชุศรี

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

นายบวรนันท์ ทองกัลยา

นายบวรนันท์ ทองกัลยา

นายปราโมทย์ วิทยาสุข

นายปราโมทย์ วิทยาสุข

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์

ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ศ.พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง

ศ.พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายไกรสร กองฉลาด


นายไกรสร กองฉลาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายสุกิจ ศิรินรกุล

นายสุกิจ ศิรินรกุล

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายมรกต พิธรัตน์

นายมรกต พิธรัตน์

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร ปณิธาน พีรพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร ปณิธาน พีรพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์คณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์คณะเศรษฐศาสตร์

รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ

นายเสกสิทธิ์ สังคีรี คณะเทคนิคการแพทย์

นายเสกสิทธิ์ สังคีรี
คณะเทคนิคการแพทย์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย