สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร (สำนักงานอธิการบดี)
โทรศัพท์ / โทรสาร : 043-202190 ภายใน 48190 – 4
อีเมล: meeting@kku.ac.th