การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น