บุคลากร

นางสุภารัตน์ มูลศรี

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เบอร์ติดต่อภายใน: 50798

งานประสานนโยบาย

นางสาวลัลธริมา ประจง

นางสาวลัลธริมา ประจง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานประสานนโยบาย

เบอร์ติดต่อภายใน: 48193

นางปัญจมาส ศรีตะวัน

นางปัญจมาส ศรีตะวัน

นิติกร ชำนาญการ

เบอร์ติดต่อภายใน: 48193-4

นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบำรุง

นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบำรุง

นิติกร ชำนาญการ

เบอร์ติดต่อภายใน: 48190

นางสาวกิตติยวดี พาณิชย์

นางสาวกิตติยวดี พาณิชย์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อภายใน: 48191

นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์

นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อภายใน: 48194

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อภายใน: 48192

นางสายสุนีย์ กรไชยา

นางสายสุนีย์ กรไชยา

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อภายใน: 48193

นายธนธัช กิตติศักดิ์ดำรง

นายธนธัช กิตติศักดิ์ดำรง

ที่ปรึกษา
ปฏิบัติงานที่สำนักงานนายกสภามหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อภายใน:

นางสาวดาริกา โนนศรี

นางสาวดาริกา โนนศรี

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อภายใน: 50834

นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน

นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อภายใน: 50891