หน้าหลัก

slider-welcome-optimize
slider-welcome-optimize
previous arrow
next arrow
กำหนดการและรายงาน
การประชุม
ประเมินผลงานของอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงาน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญา กิตติมศักดิ์ และรางวัล
KKU DMS

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน

1. เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2567) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2567) เรื่อง รายนามผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

kku

29 April 2024

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 798/2567) เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ————————————————————————- คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1409/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

kku

29 March 2024

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 782/2567) เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ———————————————————————————————————————————— คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1410/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

kku

29 March 2024

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา เอกสารสรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประธานคณะกรรมการสูงสุดตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (click เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น – เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 คำสั่งที่เกี่ยวข้อง คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8846/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำดับ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 1 ฉบับที่ 1/2566 […]

kku

20 November 2023

พิธีแสดงความยินดีและขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 การเริ่มประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2566 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป และก่อนปิดการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบต้นกาลพฤกษ์แสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 รายละเอียดข่าว https://th.kku.ac.th/144501/ ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร ข่าว : เบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

kku

16 June 2023

การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2-5 กุมภาพันธ์ 2566)

เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรม การศึกษาดูงาน ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในช่วงบ่ายศึกษาดูงานด้าน Smart City และการบริหารจัดการคลองแม่ข่า เทศบาลนครเชียงใหม่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรม การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 สัญจร โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ในหัวข้อ “Changing Global Geo-politics and Geo-economics in 2020’s : Implications for KKU Policy and Strategy” โดย ศาสตราจารย์ […]

kku

14 February 2023

กำหนดการประชุม