การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน

—————————————————————————————————————————————–

1. เอกสารการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2566) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2567) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการในการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2567) เรื่อง รายนามผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น