ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เอกสารประกอบการเลือกตั้ง

ตามที่ นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2174/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นั้น เนื่องจากนายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 มีผลให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำว่างลง มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 1/2565) เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 2/2565) เรื่อง คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่  3/2565) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  4. แบบฟอร์มการสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้วยวิธีดิจิทัล) (เปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565)
  5. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9981/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
  6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559

7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 4/2565) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

8. คู่มือการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยวิธีดิจิทัล

9. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 5/2565) เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

10. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 6/2565) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงามหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง