มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นน้อมถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่  10/2563 เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พุทธศักราช 2563 แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ก่อนที่ท่านจะมรณภาพลง นั้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำเบื้องหน้าโกศมณฑป และเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป  ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ มอบแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ณรงค์ขัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.เตช บุนนาค
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณวุฒิ
ดร.คุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณวุฒิ
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณวุฒิ
นายมรกต พิธรัตน์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุิ์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนกแ่น
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

ภาพ : สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร