การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น “Meeting the Challenges of 2021: Going Beyond the Cocoon of KKU Campus”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น “Meeting the Challenges of 2021: Going Beyond the Cocoon of KKU Campus.” ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของทุกส่วนงาน และเปิดกว้างสำหรับบุคลากรและผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังผ่าน Facebook live

ซึ่งในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีการบรรยายพิเศษ ดังนี้

1. การบรรยายพิเศษ “Meeting the Challenges of 2021: Going Beyond the Cocoon of KKU Campus.” โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัย

2. การบรรยายพิเศษ “พัฒนาการและแนวโน้มของวิกฤตการณ์ COVID – 19 และบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการช่วยเหลือสังคม” โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี

3. การบรรยายพิเศษ “การใช้ข้อมูล (Tech-based และ Human-based) สำหรับการบริหารจัดการ  ในภาวะวิกฤต” โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4. การบรรยายพิเศษ “ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต” โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยและระดมสมองในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์
อ้างอิง : ข่าวทั่วไปเกี่ยวกับ โควิด-19 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น