การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2-5 กุมภาพันธ์ 2566)

เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรม การศึกษาดูงาน ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในช่วงบ่ายศึกษาดูงานด้าน Smart City และการบริหารจัดการคลองแม่ข่า เทศบาลนครเชียงใหม่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรม การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 สัญจร โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ในหัวข้อ “Changing Global Geo-politics and Geo-economics in 2020’s : Implications for KKU Policy and Strategy” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์”

และในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาต่อจากในช่วงเช้า โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล และรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นผู้ดำเนินรายการ และบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมอง ในหัวข้อ “KKU Strategic Foresight on the Implication of Changing Geopolitics and Geoeconomics” โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 4. กลุ่มสหสาขาวิชา

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. กลุ่มสหสาขาวิชา

ภาพและข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย