การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (16-18 ธันวาคม 2564)

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อ “ก้าวไปข้างหน้ากับสภามหาวิทยาลัยชุดที่ 27” ในช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรม การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระพิเศษ) โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และ ผศ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ในช่วงบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หัวข้อ Global & Frontier Research University : Roadmap to Success กลุ่มที่ 2 บทบาท มข. เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาคอีสาน (New E-san) และ กลุ่มที่ 3 ในหัวข้อ Technology Megatrend (DeFi, EV, Carbon Emission Management and Trading) บทบาท มข. ในการพัฒนากำลังคน ภายหลังจากการระดมความคิด ได้มีการนำเสนอสรุปประเด็นโดยตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั้นด้วย และในตอนท้าย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวสรุปสถานการณ์ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ประเทศชาติ และระดับนานาชาติ และปิดกิจกรรม ต่อจากนั้นได้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในบรรยากาศเป็นกันเอง

ภาพ : บริพัตร ทาสี กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว : https://th.kku.ac.th/85924/