สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3067/2565) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง  โดย นายเสกสิทธิ์ สังคีรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับตำแหน่งเชี่ยวชาญ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27

2. รับทราบรายงานภารกิจในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไปให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แสดงความชื่นชมผลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะความก้าวหน้า     การดำเนินงานโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ และโครงการ KKU AI Supported Healthcare System: Progression report

3. รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรและโครงการประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

4. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. รับทราบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
(1) รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(2) รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

6. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

7. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะสหวิทยาการภายหลังการปรับโครงสร้างส่วนงาน และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะสหวิทยาการต่อไป

8. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

9. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น                       ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี

2. เห็นชอบผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเสนอ โดยการประเมิน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ นโยบาย การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และองค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นำและการส่งเสริมคุณธรรม มีผลคะแนนรวมถ่วงน้ำหนักทั้ง 2 องค์ประกอบเท่ากับร้อยละ 91.95             อยู่ในระดับดีมาก และถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2564

3. อนุมัติการกำหนดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 OKRs ที่ต้องทำ (Committed OKRs) จำนวน 62 ผลลัพธ์ ประเภทที่ 2 OKRs ที่ขับเคลื่อนการพลิกโฉม (Transformation OKRs) จำนวน 10 ผลลัพธ์    ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามที่ตกลงกัน และอนุมัติการปรับเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของผลลัพธ์สำคัญตามวัตถุประสงค์ (OKRs) จากเดิม ระดับความสำเร็จ เป็น ค่าคะแนน ร้อยละ

4. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. อนุมัติการลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตร์วิไล ศรีแสง         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

6. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ตามคำแนะนำของอธิการบดี ดังนี้

1. อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการ
3. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
เป็นกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
7. รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
8. นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางปัญจมาส ศรีตะวัน
นิติกร ชำนาญการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่ 13 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

7. เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น และอนุมัติให้ขึ้นบัญชีบุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญดังกล่าว

8. อนุมัติการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นกรรมการสภาวิชาการ ประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะและหรือวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แทนตำแหน่งว่าง)

9. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ดังนี้

1) รองศาสตราจารย์ธเนศ วัฒนกูลเป็นกรรมการสมทบ
2) นางบังอรศรี จินดาวงศ์เป็นกรรมการสมทบ

10. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) แทนตำแหน่งว่าง ดังนี้

1) รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
เป็นกรรมการ
2) นายเสกสิทธิ์ สังคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
เป็นกรรมการ

11. เห็นชอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ (ฉบับที่ 3)

13. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 128 คน ดังนี้

-ระดับปริญญาเอก 7 คน
-ระดับปริญญาโท24 คน
-ระดับปริญญาตรี97 คน

14. อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 23 ราย ดังนี้

-ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 11 ราย
-ตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวน 10 ราย
-ตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวน 2 ราย
-ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ 3

15. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รายชื่อหลักสูตร) ดังนี้

1) อนุมัติหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร
2) อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวน 34 หลักสูตร

ข้อมูล / สาระสำคัญ : ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น