สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. รับทราบรายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งว่าง) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1.1 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2565
1.2 รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 17 ตุลาคม 2565

นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

2. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

3. รับทราบรายงานภารกิจในเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไปให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ อาทิ การบริหารความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งระดับหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การเพิ่มสัดส่วน Industry Income ให้มากขึ้น การสร้างมาตรฐานและคุณค่าให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

4. รับทราบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
(1) รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(2) รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจำเดือนกันยายน 2565

5. รับทราบการรายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนี้

6. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565

7. รับทราบรายงานผลการติดตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ธรรมนิติ) กรณีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564

8. รับทราบรายงานผลการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง กรณีการดำเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามความเห็นของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

9. รับทราบการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 10.5 (8) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กรณีการประเมินผลงานของผู้อำนวยการ   กองตรวจสอบภายใน สำหรับรอบการปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565

10. รับทราบการรายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น กรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสัญญาทางปกครองในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งศาลปกครองขอนแก่นมีคำพิพากษายกฟ้องในทุกคดีที่ศาลปกครองขอนแก่นมีคำพิพากษาแล้ว

11. รับทราบการรายงานผลการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

  • ประเภทบุคคล จำนวน 1 ท่าน คือ นายอำนาจ พรหมสูตร
  • ประเภทนิติบุคคล หรือองค์กร – ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

1. เห็นชอบและสนับสนุนแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่องค์กร ศูนย์สุทธิด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Roadmap to KKU-Zero Carbon Emission Campus)

2. อธิการบดีได้นำเสนอโครงการ KKU AI Supported Healthcare System ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (สัญจร) และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์เพิ่มเติมจาก ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนโครงการ KKU AI Supported Healthcare System โดยมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

3. อนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์ เรืองแสง พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 10708/2565)

4. อนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นแทนตำแหน่งที่ว่าง

5. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

6. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

7. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. เห็นชอบหลักเกณฑ์และรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2466/2565) เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

9. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 139 คน ดังนี้

10. อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 14 ราย ดังนี้

11. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
(รายชื่อหลักสูตร… รายละเอียด)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำเนินการทบทวนและนำเสนอในคราวต่อไป

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ….

ข้อมูล / สาระสำคัญ : ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น