สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 เวลา 09.00-12.00 น. นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) และศึกษาดูงาน Society 5.0 โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนพฤศจิกายน 2565 จากเดิมกำหนดเป็นวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

2. รับทราบการมอบเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 200,000 บาท จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

3. รับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

(1) กระแสเงินสดรับ – จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 และสะสม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ในเดือนสิงหาคม 2565 มีเงินสดรับ จำนวนเงิน 705.31 ล้านบาท และมีเงินสดจ่าย จำนวนเงิน 1,600.93 ล้านบาท สรุปมีเงินเหลือสะสมสุทธิ จำนวนเงิน 390.90 ล้านบาท

(2) รายงานการใช้จ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ตารางที่ 1  งบประมาณปีเดียว

ตารางที่ 2 งบประมาณผูกพันข้ามปี

4. รับทราบการรายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนี้
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานแรงงาน และเครื่องจักร ประจำเดือน กันยายน 2565

5. รับทราบประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ยกเลิกการรับสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. รับทราบกิจกรรมการต่าง ๆ ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2565

7. รับทราบข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การกำหนดให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รายงานและนำเสนอทิศทาง นโยบาย ตลอดถึงการนำเสนอผลงานต่าง ๆ ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และแนวทางความร่วมมือกับบริษัท มิตรผล จำกัด เกี่ยวกับ KHON KEAN INNOVATION CENTER (KIC)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

1. อนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้

2.1 อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
2.2 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
2.3 นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
2.4 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นกรรมการ
2.5 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการ
2.6 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒฯานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นกรรมการ
2.7 รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเป็นกรรมการและเลขานุการ

3. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2565

4. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 165 คน ดังนี้

– ระดับปริญญาเอก17 คน
– ระดับปริญญาโท67 คน
– ระดับปริญญาตรี81 คน

5. อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 18 ราย ดังนี้

– ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 6 ราย
– ตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวน 6 ราย
– ตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวน 6 ราย

6. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ (รายชื่อหลักสูตร)

อนุมัติหลักสูตรจำนวน 6 หลักสูตร
– อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวน 31 หลักสูตร

#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

ข้อมูล / สาระสำคัญ : ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น