ทำเนียบกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายสุกิจ ศิรินรกุล
ประธานกรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายประยูร อังสนันท์
นายอำนาจ พรหมสูตร
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
นายดุสิต โคตรวงษา
นายวิเชียร วิไลงาม
นายวิทูร สุริยวนากุล

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

กรรมการ

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร
รองประธาน คนที่ 1
นายชัยชาญ วรนิทัศน์
รองประธาน คนที่ 2
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
รองประธาน คนที่ 3
นางสาวธนรัตน์ สอนสา
นายวีระศักดิ์ เสริมประภาศิลป์
นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์
นายพงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล
นายมานิต ปานเอม
นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์
นายวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
นายเผด็จ รุจิขจรเดช

นางแสงจันทร์ อนุรักติพันธุ์
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
นายธีระวัฒน์ คะมะนะ
นายสุทธิพล พัชรนฤมล
นายพินิจพล ประดับชาติ
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เลขานุการ
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ