สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน ม.ค. – ก.พ. 2566 โดยที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ รูปแบบการบริหารจัดการโรงงานแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยและการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2. รับทราบพัฒนาการ Wellness Hub ของไทยสู่การดำเนินการเขตนวัตกรรมการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนต่อขยายจังหวัดขอนแก่น และการจัดตั้ง“KKU Wellness Information Center” เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในเขตพื้นที่นวัตกรรมทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KKU Wellness Hub) 3. รับทราบประเด็นสรุปการบรรยายพิเศษ ของ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี […]

kku

10 March 2023

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 เวลา 09.00-10.15 น. นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) และการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาดูงาน ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาดูงานด้าน Smart City และการบริหารจัดการคลองแม่ข่า เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบการบริจาคและให้ทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจาก Thien Phuoc Manufacturing and Tradings Co.,LTD (TP), Vietnam โดย นายอรรถพล เลาห์ขจร Chief Executive Officer จำนวนเงิน 2,590,000 บาท เพื่อมอบสมทบทุนก่อสร้าง Innovation Complex คณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2. รับทราบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป […]

kku

13 February 2023

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3067/2565) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง  โดย นายเสกสิทธิ์ สังคีรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับตำแหน่งเชี่ยวชาญ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27 2. รับทราบรายงานภารกิจในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. […]

kku

23 January 2023

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบรายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งว่าง) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่1.1 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 ตุลาคม 25651.2 รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 17 ตุลาคม 2565 2. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 3. รับทราบรายงานภารกิจในเดือนกันยายน – ตุลาคม […]

kku

28 November 2022

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 เวลา 09.00-12.00 น. นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) และศึกษาดูงาน Society 5.0 โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนพฤศจิกายน 2565 จากเดิมกำหนดเป็นวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 2. รับทราบการมอบเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 200,000 บาท จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. รับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ (1) กระแสเงินสดรับ – จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 และสะสม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม […]

kku

12 October 2022

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบการแสดงความยินดีแด่ นายทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) 2. รับทราบกำหนดการเดินทางและรายละเอียดการเตรียมการต่าง ๆ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ ประเทศญี่ปุ่น 3. รับทราบรายงานภารกิจในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไปให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และรับทราบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 3/2565 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดทำแผน    การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการค้าและการตลาด การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรในมหาวิทยาลัย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาบุคลากรรับงานบริการวิชาการจากภายนอกโดยไม่แจ้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น 4. […]

kku

13 September 2022

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบกำหนดการการสัมมนา Digital Transformation 2022 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย GLOBAL RISKS  ERP  Metaverse in Learning  PDPA และ PDP in practice of KKU วิทยากร ได้แก่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Dan […]

kku

15 August 2022

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรและการศึกษาดูงานด้าน “Society 5.0” 2. รับทราบรายงานภารกิจในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย    การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไปให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แสดงความชื่นชมต่อกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่แนวทาง     การปฏิบัติ เป็นต้น และได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญหลายเรื่อง อาทิ การพัฒนาเพื่อเพิ่ม percentile ของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น การดำเนินการเพื่อการพัฒนาตำบลในโครงการ U2T อย่างยั่งยืน เป็นต้น 3. […]

kku

19 July 2022

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. อธิการบดีได้รายงานภารกิจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไปให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยซึ่งยังคงมีกิจกรรมและผลงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และ   ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญหลายเรื่อง อาทิ การพัฒนาทักษะในด้าน Soft Skills ให้แก่นักศึกษาให้มากขึ้นด้วย เพื่อรองรับตลาดงานในอนาคต การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน การถอดบทเรียนจากชุมชนของบ้านท่าลี่ อำเภอ  หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ในเรื่องนวเกษตรและนวัตวิถีเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นต้น 2. รับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำเดือน เมษายน 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป (1) กระแสเงินสดรับ – จ่าย […]

kku

8 June 2022

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ เรื่องแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. อธิการบดีได้รายงานภารกิจในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไปให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 2. รับทราบรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่2.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำ 6 เดือน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 2.2 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้   […]

kku

11 May 2022
1 2 3