หน่วยงานอื่น

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานบริหารจัดการกลาง
1) กองตรวจสอบภายใน
2) กองกฎหมาย
3) กองการกีฬา
4) กองการต่างประเทศ
5) กองคลัง
6) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7)  กองทรัพยากรบุคคล
8) กองบริการหอพักนักศึกษา
9) กองบริหารงานกลาง
10) กองบริหารงานวิจัย
11) กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
12) กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
14) กองยุทธศาสตร์
15) กองสื่อสารองค์กร
16) กองอาคารและสถานที่

หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์
1) สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
2) สถาบันขงจื่อ
3) สถาบันภาษา
4) สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (FEWs)
5) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
6) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี
7) สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
9) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง
10) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ
11) ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
12) ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
13) ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
14) ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
17) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18) ศูนย์อาเซียนศึกษา
19) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
20) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ
21) สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม
22) สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน

หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ
1. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดสำนักงานอธิการบดี 
2. ศูนย์สื่อการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานอธิการบดี 
3. ศูนย์บริการสู่ชุมชน สังกัดสำนักงานอธิการบดี 
4. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานอธิการบดี 
5. สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน สังกัดวิศวกรรมศาสตร์ 
6. ศูนย์ภาษาอาเซียน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. ศูนย์บริการจัดการด้านโรงแรม สังกัดสำนักงานอธิการบดี 
8. อุทยานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี 
9. สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) สังกัดคณะแพทยศาสตร์  
10. สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์  
11. สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน สังกัดสำนักงานอธิการบดี 

สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600 โทรสาร: 042-415699
https://nkc.kku.ac.th

» บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0-4320-2420
โทรสาร : 0-4320-2421

» วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875

» วิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์: 095-663-2001
โทรสาร: 043-20-2424

» วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
โทรศัพท์: 0-4320-2143, 0-4320-2144
โทรสาร: 0-4320-2145

» สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
โทรศัพท์ : 0 4300 9700 ต่อ 42001, 46123-4
โทรสาร : 0 4320 2351

» สำนักหอสมุด
โทรศัพท์: สำนักบริหารและอำนวยการ 080-0722554
บริการตอบคำถามฯ: 093-5922556
Counter Service (ชั้น 2 อาคาร 2): 097-9322557
โทรสาร: 0 4320 2543

» สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
โทรศัพท์ :
งานบริหารและสารสนเทศ (งานเลขานุการผู้บริหาร) 0-4320-2397
งานบริหารและสารสนเทศ (หน่วยสารบรรณ) 0-4320-2428
งานรับเข้าศึกษาและการตลาด 0-4320-2660
งานบริการและทะเบียนการศึกษา (หน่วยทะเบียนประวัติ) 0-4320-2817
งานบริการและทะเบียนการศึกษา (หน่วยบริการ/หน่วยประมวลผล) 0-4320-2286, 0-4320-2803
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (หน่วยทะเบียนเรียน) 0-4320-2661
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (หน่วยหลักสูตร) 0-4320-3200
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (หน่วยประสานงานสหกิจศึกษา) 0-4320-2802

» สำนักบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-4300-9700 ต่อ 50400
โทรสาร : 0-4320-2408

» สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 043 009 007 ต่อ 50401, 50461 หรือ 095 167 1143

หน่วยงานองค์กรของนักศึกษา
» องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (Facebook)
» สภานักนักศึกษมหาวิทยาลัยขอนแก่น | Facebook

สมาคม ชมรม
» สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
» สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อื่นๆ
» สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก  (Academic Clinical Research Office, ACRO)
» สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
» หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
» ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน
» คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
» สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ไทย-เยอรมัน
» ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น